javoca

kanji n1 bài 16

2016-04-16 21:18:09

Từ mới
Kanji Check để đoán kanji từ hiragana, nghĩa Hiragana Check để đoán hiragana từ kanji, nghĩa Nghĩa Check để đoán nghĩa từ kanji, hiragana Thao tác
緩和 かんわ sự nới nỏng, bớt căng thẳng Hiển thị
緩い ゆるい Hiển thị
還元 かんげん sự trả lại trạng thái cũ Hiển thị
変換 へんかん biến đổi, hoán chuyển Hiển thị
享受 きょうじゅ hưởng thự, nhận hưởng (chữ hưởng với chữ thụ) Hiển thị
吟味 ぎんみ sự niếm thử (chữ ngâm vị) Hiển thị
変遷 へんせん sự thăng trầm (biến thiên) Hiển thị
阻止 そし sự cản trở (trở chỉ) Hiển thị
阻む はばむ cản trở Hiển thị
開拓 かいたく khai thác, khai phá, tiên phong (chữ khai thác) Hiển thị
承諾 しょうだく chấp hành, chấp nhận, đồng ý, ưng thuận (thừa nặc, nặc nghĩa là dạ vâng) Hiển thị
探検 たんけん sự thám hiểm (thám kiểm) Hiển thị
窒息 ちっそく sự ngạt thở (chữ trất tức, trất là bức bối) Hiển thị
折衷 せっちゅう sự pha tạp, pha trộn (chữ trung nghĩa là tốt lành) (triết trung) Hiển thị
進呈 しんてい biếu tặng (tiến trình, trình là trình bày, tỏ ra) Hiển thị
束縛 そくばく kiềm chế (thúc phược) Hiển thị
縛る しばる buộc trói Hiển thị
繁栄 はんえい sự phồn vinh (chữ phồn với chữ vinh) Hiển thị
栄える さかえる phồn vinh, phồn thịnh Hiển thị
赴任 ふにん tới nhận chức (chữ phó là chạy tới) Hiển thị
赴く おもむく tới, đến, đi về phía Hiển thị
香辛料 こうしんりょう chất tạo hương, chất tạo mùi Hiển thị
暴露 ばくろ sự vạch trần, sự phơi bày (chữ bạo lộ) Hiển thị
披露 ひろう sự tuyên báo, công bố Hiển thị
露骨 ろこつ thẳng thắn, trực tính Hiển thị
濫用 らんよう sự lạm dụng, sử dụng bừa bãi Hiển thị
妨げる さまたげる gây trở ngại, ảnh hưởng (chữ phương) Hiển thị
模倣 もほう mô phỏng Hiển thị
奉仕 ほうし sự phục vụ, sự lao động (chữ phụng sĩ, phụng nghĩa là vâng) Hiển thị
社会奉仕 しゃかいほうし phụ vụ cho xã hội Hiển thị
奉る たてまつる mời biếu tôn trọng Hiển thị
介抱 かいほう sự chăm sóc, trông nom (giới nghĩa là để ý) Hiển thị
辛抱 しんぼう kiên nhẫn, chịu đựng nỗi đau (tân bão) Hiển thị
抱える かかえる cầm trong tay Hiển thị
腐敗 ふはい hủ bại, mục nát (chữ hủ) Hiển thị
腐る くさる hỏng Hiển thị
破裂 はれつ sự đổ bể, sự phá vỡ (phá liệt) Hiển thị
分裂 ぶんれつ rạn nứt (phân liệt) Hiển thị
内部分裂 nội bộ rạn nứt Hiển thị
交通妨害 こうつうぼうがい chướng ngại trên đường Hiển thị
権力の濫用 けんりょくの らんよう lạm dụng quyền lực Hiển thị

2018 © Công ty JaVoca