javoca

Làm đề N1 1

2016-04-16 21:17:31

Từ mới
Kanji Check để đoán kanji từ hiragana, nghĩa Hiragana Check để đoán hiragana từ kanji, nghĩa Nghĩa Check để đoán nghĩa từ kanji, hiragana Thao tác
兆し きざし dấu hiệu điểm báo Hiển thị
該当 がいとう tương ứng, liên quan Hiển thị
漠然 ばくぜん ko rõ ràng Hiển thị
群がる むらがる kết thành đàn Hiển thị
滞る とどこおる đọng ú lại Hiển thị
途絶える とだえる ngừng, đi đến điểm dừng Hiển thị
有り触れた ありふれた bình thường cũ rích Hiển thị
めったにない hiếm khi Hiển thị
とがめる 良心がとがめる (cắn rứt lương tâm) Hiển thị
いたって cực kỳ Hiển thị
おのおので mỗi người Hiển thị
おのおので準備してください Hiển thị
おびただしい nhiều vô số Hiển thị
おびただしい人々 nhiều vô số người Hiển thị
和やかな なごやなか hoà nhã, thân thiện Hiển thị
軽率 けいそつ ko suy nghĩ, thiếu thận trọng Hiển thị
軽率な行動 hành động thiếu suy nghĩ Hiển thị
かばう bao che, che giấu Hiển thị
にあたって Hiển thị
にあって てからというもの kể từ sau khi ... Hiển thị

2018 © Công ty JaVoca