Về trang web

JaVoca hướng tới trở thành hệ thống lưu trữ từ vựng tiếng Nhật cho người dùng.

Release Note

Version1 : Các chức năng chính:

  • - Từ điển Nhật Việt, Việt Nhât, tìm từ mới trong các bài học của người dùng
  • - Đọc báo tiếng Việt luyện dịch sang tiếng Nhật

2018 © Công ty JaVoca