JaVoca hướng tới trở thành một hệ thống giúp người Việt học tiếng Nhật hiệu quả nhất.

Các chức năng chính của JaVoca:

Nhóm vận hành JaVoca