JaVoca hướng tới trở thành một hệ thống giúp người Việt học tiếng Nhật hiệu quả nhất.

Các chức năng chính của JaVoca:

  • Từ điển thông minh

  • Up load bài học

  • Đọc báo học từ mới

Nhóm vận hành JaVoca

2018 © Công ty JaVoca