Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước
Các đại biểu thông qua nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh với tỷ lệ tán thành 96,25% tổng số đại biểu. Ông Thanh sẽ kế nhiệm ông Hồ Đức Phớc - người đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước hôm qua.

Tổng Kiểm toán nhà nước người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu; chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm báo cáo trước Ủy ban thường vụ.

Ông Hồ Đức Phớc Ủy viên Trung ương khóa XIII, đã được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chính phủ. Như vậy, sau khi rời vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Phớc sẽ được đề cử để giữ chức vụ khác. Hiện ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính, đã được phân công làm thư Thành ủy Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh 50 tuổi; Thạc Kinh tế; quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác như chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó chủ tịch UBND, Phó thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thư Tỉnh ủy Bắc Giang;Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ cuối năm 2017 đến 8/2020, ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Tháng 8/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

2018 © Công ty JaVoca