hnguyen275

Thu nghiem

2021-03-03 19:31:48

Đoạn văn

生物

Thông tin khác

http://javoca.com/lessons/learn/1181

Từ mới
Kanji Check để đoán kanji từ hiragana, nghĩa Hiragana Check để đoán hiragana từ kanji, nghĩa Nghĩa Check để đoán nghĩa từ kanji, hiragana Thao tác
生物 せいぶつ sinh vật Hiển thị

2018 © Công ty JaVoca