Phim Konan

2018-10-17 02:48:58 Số từ mới đã học: 0/10

Từ mới
Kanji Hiragana Nghĩa Thao tác
それに それに còn nữa Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
ようしゃ 容赦 khoang dung, tha thứ Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
役目 やくめ trách nhiệm; công việc; nhiệm vụ Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
煙突 えんとつ ống khói Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
唆す そそのかす xúi giục Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
とんでもない とんでもない ngoài sức tưởng tượng Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
廃工場 はいこうじょう nhà máy bỏ hoang Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
双眼鏡 そうがんきょう ống nhòm Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
すべりだい 滑り台 cầu trượt Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
花壇 かだん vườn hoa Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó

2018 © Công ty JaVoca