Sách 単語ドリル từ tượng thanh tượng hình 6

2017-06-23 01:19:44 Số từ mới đã học: 0/17

Đoạn văn

Từ mới
Kanji Hiragana Nghĩa Thao tác
どさっと置く どさっと置く để xuống phịch một cái Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
どすんと落ちる どすんと落ちる rơi phịch xuống đất Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
堂々と座る どうどうと ngồi chễm chệ Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
でんと座る でんと座る ngồi ì ra Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
とぼとぼ歩く とぼとぼ歩く lê bước, tâm trạng buồn Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
どろどろに汚れる どろどろに汚れる bẩn, dính toàn bùn đất Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
どんとぶつかる どんとぶつかる va vào nhau, ko mạnh lắm Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
とんとん叩く とんとん叩く gõ cốc cốc vào cửa Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
どんどん叩く どんどん叩く gõ mạnh vào cửa Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
どんどん進む どんどん進む tiến ào ào, thuận lợi Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
泣く泣く戻る なくなくもどる Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
にこにこ笑う にこにこ笑う cười rạng rỡ Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
にっこり笑う にっこり笑う mỉm cười Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
にゃにゃ笑う にゃにゃ笑う cười hê hê Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
ぬるぬるする ぬるぬるする nó nhầy nhẫy (dầu mỡ, cá) Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
のそのそ起きる のそのそ起きる dậy từ từ Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
のろのろ歩く のろのろ歩く đi bộ chậm rãi Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó

2018 © Công ty JaVoca