javoca

Sách 単語ドリル Từ tượng thanh tượng hình 2

2017-06-23 01:08:21

Từ mới
Kanji Check để đoán kanji từ hiragana, nghĩa Hiragana Check để đoán hiragana từ kanji, nghĩa Nghĩa Check để đoán nghĩa từ kanji, hiragana Thao tác
がりがりとかじる がりがりとかじる nhai đôm đốp (tiếng cắn cục đá, tiếng con chó ngoặm xương) Hiển thị
がりがりにやせる がりがりにやせる gầy hốc hác Hiển thị
かんかんに怒る かんかんにおこる tức giận phừng phừng Hiển thị
がんがん叩く がんがん叩く đập thình thịch Hiển thị
がんがん あたまががんがんする đầu đau inh ỏi Hiển thị
きっかり きっかり vừa đúng Hiển thị
10時きっかり 10時きっかり đúng 10h Hiển thị
きっかり3万円 きっかり3万円 đúng 3 man Hiển thị
ぎっしり ぎっしり đầy ắp Hiển thị
棚に本がぎっしり入っている ほんがぎっしりはいっている đầy sách Hiển thị
きっちり覚える きっちりおぼえる nhớ một cách đầy đủ  (1 câu 1 chữ cũng ko quên) Hiển thị
きっちり返す きっちりかえす trả lại (tiền) đầy đủ Hiển thị
きっちり並ぶ きっちりならぶ xếp vừa khít, ko một kẽ hở (xếp sách trên giá) Hiển thị
きっぱり断る きっぱりことわる tờ chối thẳng thằng Hiển thị
あっさり断る あっさり断る từ chối một cách phũ phàng Hiển thị
きゃあきゃあ騒ぐ きゃあきゃあさわぐ tiếng nói huyên náo (của học sinh) Hiển thị
ぎゅっと絞る ぎゅっと絞る xoắn mạnh Hiển thị
きょろきょろ見る きょろきょろ見る nhìn ngơ ngác Hiển thị
きりきり きりきり đau quằn quại (dạ dày) Hiển thị
ぐいぐい ぐいぐい (ấn) mạnh, hoặc uống rượu (hết cốc naỳ đến cốc khác) Hiển thị

2018 © Công ty JaVoca