Học sách 単語ドリル trạng từ 4

2017-05-27 17:15:14 Số từ mới đã học: 0/13

Đoạn văn

Từ mới
Kanji Hiragana Nghĩa Thao tác
人生をまんざら捨てたものではない không hoàn toàn đã mất hết nhân tính Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
みじんも〜ない みじんも〜ない =すこしも〜ない Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
みるからに 〜 みるからに 〜 nhìn thì thấy 〜 Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
みるからに寒そうな格好をして、風を引くのも当然だ Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
無性に むしょうに một cách lạ lùng (thích ăn 〜  một cách lạ lùng) Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
むしろ むしろ còn hơn Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
〜よりむしろ 〜よりむしろ làm B hơn làm A Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
めっきり めっきり rõ ràng, dễ thấy Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
もしも〜 もしも〜 giả sử như Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
もしもの時 =万一の時 Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
もはや もはや đã 〜 rồi Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
もろに もろに hoàn toàn, đầy đủ (sự lo lắng hoàn toàn hiện lên trên khuôn mặt) Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó
ようは、 ようは、 = 要するに、 Xóa Hiển thị Ẩn Tăng độ khó

2018 © Công ty JaVoca