TRA TỪ
Dictionary

Lưu nghĩa của từ theo ý hiểu của bạn